Redaktionell ruta

Uppgifter enligt § 5 TMG:

timeacle GmbH & Co. KG
Wendenstraße 130
20537 Hamburg
Tyskland

Telefon: +49 - 40 - 36 88 00 300
Telefax: +49 - 40 - 36 88 00 309
E-postadress: info@timeacle.com

VAT-nummer: DE283898338
Obegränsat ansvarig bolagsman: n.a.s.a. 3.0 GmbH
Registreringsmyndighet: Hamburg HRB 133668

Verkställande direktör: Fausto Maugeri

Befrielse från ansvar

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största möjliga omsorg. timeacle ansvarar inte för riktigheten, kvaliteten eller fullständigheten av de innehåll och erbjudanden som användare och/eller företagskunder ställt till förfogande i timeacle-systemet. Publiceringen av innehåll är ingen opinionsyttring eller konsultation genom timeacle, i synnerhet kommer timeacle inte att överta dessa innehåll. Dessutom ansvarar timeacle inte för de offerter och innehåll som affärskunder placerar i timeacle-systemet. Som tillhandahållare av tjänster är timeacle enligt § 7 stycke 1 TMG ansvarig för egna innehåll på dessa sidor i överensstämmelse med allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tillhandahållare av tjänster inte skyldiga, att övervaka främmande information som överförts eller sparats. Vi behöver inte heller forska efter omständigheter, som hänvisar till lagstridig verksamhet. Skyldigheten att avlägsna eller spärra användningen av information enligt allmän lag påverkas inte av detta. Ett ansvar i detta sammanhang är dock endast möjlig från och med den tidpunkt vi fått kännedom om en konkret rättskränkning. Efter erhållen kännedom om motsvarande rättskränkning kommer timeacle omgående att ta bort dessa innehåll. Dessutom utesluts ansvar för materiella och ideella skador, såvida dessa skador orsakats genom användning eller icke användning av erbjuden information resp. genom användning av felaktig och ofullständig information på timeacles sidor, såvida de inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande av timeacle.

Ansvar för länkar

Nämnda timeacle-system innehåller länkar till tredje parts externa webbsidor. Dessa sidors innehåll har timeacle inget inflytande på. timeacle ansvarar därför inte för dessa främmande innehåll. Respektive tillhandahållare eller operatör av sådana webbsidor är alltid ansvarig för dessa länkade webbsidors innehåll. timeacle garanterar därför inte heller, att dessa innehåll är sanna, uppfyller ett visst syfte eller kan tjäna ett sådant syfte. En permanent kontroll av innehållet på länkade sidor är utan konkreta bevis för en rättskränkning orimlig. Vid erhållen kännedom om rättskränkningar vänligen vänd dig direkt till timeacle. Vi kommer omgående att avlägsna länkar av detta slag.

Upphovsrätt

Alla rättigheter i samband med timeacle-systemet och de där publicerade innehållen, särskilt den upphovsrättsliga nyttjande- och användanderätten tillhör timeacle. Samtliga innehåll och verk som skapats i timeacle-systemet omfattas av den tyska upphovsrätten. Kopiering, bearbetning, spridning och alla typer av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver ett skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av dessa innehåll är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. För innehåll på denna sida, som inte skapats av operatören, iakttas tredje parts upphovsrätter. Alla i timeacle-systemet befintliga notiser om upphovsrätt, varumärken och andra rättsförbehåll, får inte av avlägsnas. Alla rättigheter till den teknologi, programvara och innehåll som timeacle ställer till förfogande (t.ex. databaser, förteckningar, kartor) i samband med de avtalsenliga tjänsterna tillhör endast timeacle. Om du trots allt erhåller kännedom om rättskränkningar vänligen vänd dig direkt till timeacle. Vid kännedom om rättskränkningar kommer vi omgående att avlägsna innehåll av detta slag.

Villkor för användning / Allmänna affärsvillkor

Detaljerade villkor för användning och de allmänna affärsvillkoren för timeacle hittar du på timeacle.com/timeacle/agb.

Dataskydd

timeacle uppfyller alla tillämpliga rättsliga bestämmelser om dataskydd. Detaljer om bearbetning av uppgifter befinner sig i timeacles dataskyddsbestämmelser, som du hittar på timeacle.com/timeacle/privacy.

Online tvistlösning

Online tvistlösning i enlighet med artikel 14, avsnitt 1 i ODR VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning (OS), vilken kan hittas under https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.