timeacle
Användarvillkor/Allmänna Affärsvillkor

1. Ingress

1.1 Tjänsterna från timeacle GmbH & Co. KG, Wendenstraße 130, D-20537 Hamburg (i följande: "timeacle") sträcker sig till olika webbplatser med olika toppnivådomäner (timeacle.com, timeacle.de etc.) samt olika underdomäner och alias från de respektive domänerna och inkluderar olika hårdvaru- och programvarulösningar samt kombinationer av dessa (t.ex. besökstids- och uppropssystem, automater, inmatningsenheter, etc: alla inkluderade i följande: timeacle-systemet.

1.2 Användarvillkor och Allmänna Affärsvillkor (i följande: ”Allmänna Villkor") gäller för alla privata användare av timeacle-systemet, det vill säga de användare som använder erbjudanden förmedlade från företag, myndigheter etc. via timeacle-systemet (i följande: "Användare") samt för alla affärsvändare, dvs. alla användare som använder timeacle-systemet i sin affärsverksamhet och där tillhandahåller erbjudanden och information (i följande: ”Företagskunder”).

Såvida följande bestämmelser inte tydligt skiljer mellan privata användare och företagskunder gäller de för både privata användare och företagskunder.

1.3 timeacle agerar uteslutande som en mellanhand för erbjudanden och information från företagskunder. De allmänna villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan användare och timeacle samt mellan företagskunder och timeacle. Användaren och företagskunden ingår vardera ett avtal med timeacle som endast avser användning av timeacle-systemet och förmedling av däröver förmedlade erbjudanden och information. Genom att acceptera erbjudanden från företagskunden ingår användaren dock ett oberoende avtal med företagskunden. I detta avtalsförhållande mellan användaren och företagskunden gäller de respektive allmänna villkoren för företagskunden. timeacle påtar sig inget ansvar för de allmänna villkoren och personuppgifterna för företagskunder samt erbjudanden från företagskunder själva. timeacle är inte heller skyldiga att tillhandahålla de tjänster eller leveranser som anges i erbjudanden från företagskunder.

1.4 Genom att registrera dig som användare och/eller företagskund hos timeacle och använda timeacle-systemet som en oregistrerad besökare accepterar du följande allmänna villkor.

2. Avtalsobjekt

Användare
2.1 timeacle-systemet ger användare möjlighet att få tillgång till information om erbjudanden och tjänster som tillhandahålls av företagskunder i området, använda uppropssystem med könummer och besökstidskönummer, väntetidsförfrågning, mottagning och inlösen av rabattkuponger, läsa om produkter och tjänster samt göra beställningar.

Företagskund
2.2 timeacle-systemet ger företagskunder möjlighet att förmedla och/eller beställa information, erbjudanden och tjänster till sitt företag via timeacle-systemet, i synnerhet uppropssystem med könummer och besökstidskönummer, rabattkuponger, digitala underskriftssystem samt produkter och tjänster. För alla erbjudanden i timeacle-systemet är det upp till företagskunden att utforma de respektive allmänna villkor som gäller för hen.

3. Ingående av avtal

Användare
3.1 timeacle-systemet kan också användas av användaren utan registrering. I det här fallet godkänner du också, i samband med användningen av timeacle-systemets tjänster, erbjudandet om att ingå ett avtal under den tid som timeacle-systemet används i enlighet med dessa allmänna villkor, vilket timeacle i sin tur accepterar genom att tillhandahålla tjänsterna.

3.2 Före användningen av tjänster och erbjudanden som förmedlas via timeacle-systemet, måste användaren även registrera sig via timeacle-webbplatsen eller via timeacle:s smartphone-app. Användaren försäkrar att all data som tillhandahålls är sann och fullständig och är skyldig att omedelbart informera timeacle om ändringar av sina användaruppgifter. Pseudonymer eller artistnamn får inte användas. Vid registreringen väljer användaren ett lösenord. Användaren är skyldig att hålla sitt lösenord hemligt. timeacle kommer inte att vidarebefordra lösenordet till tredje part om det inte är nödvändigt för att avtalet uppfylls eller på grund av lagbestämmelser eller domstolsuppdrag. Varje användare kan bara registrera sig en gång och endast skapa en användarprofil. Genom att slutföra registreringsprocessen godtar användaren erbjudandet om att ingå avtal om användning av timeacle-systemets tjänster. timeacle godkänner i sin tur detta erbjudande genom att aktivera användaren för timeacle-systemets tjänster. Genom detta godkännande realiseras avtalet mellan användaren och timeacle.

Företagskund
3.3 Företagskunder kan antingen ingå ett onlineavtal med timeacle för de erbjudna grundläggande tjänsterna som erbjuds på timeacles webbplats, eller ingå ett individuellt kontrakt med timeacle som premiumkund (i följande: Premiumavtal). Avtalet kan inte omfatta andra serviceerbjudanden och tjänster än de som erbjuds på webbplatsen. Till exempel, anpassning av systemet till den digitala Customer Journey.

Onlineavtal
Företagskunder måste registrera sig på timeacle-webbplatsen och skapa ett användarkonto innan de kan använda timeacle-systemets tjänster (i följande: Registreringsprocessen). Företagskunden försäkrar att all data som tillhandahålls av företagskunden vid registreringen är sann och fullständig, och är skyldig att omedelbart informera timeacle om eventuella ändringar av sina uppgifter. Vid registreringen väljer företagskunden ett lösenord. Företagskunden är skyldig att hålla sitt lösenord hemligt. timeacle kommer inte att vidarebefordra lösenordet till tredje part om det inte är nödvändigt för att avtalet uppfylls eller på grund av lagbestämmelser eller domstolsuppdrag.

Genom att slutföra registreringsprocessen godkänner företagskunden erbjudandet om att ingå avtal avseende användning av timeacle-systemets tjänster enligt de betingelser och allmänna villkor som erbjuds på webbplatsen vid den aktuella tidpunkten. timeacle ber då företagskunden via e-post att verifiera sin e-postadress och aktiverar, efter verifikation, företagskundens användarkonto. Genom denna aktivering av företagskundens konto för timeacle-systemets tjänster godkänner timeacle i sin tur företagskundens erbjudande att ingå avtal, varvid avtalet mellan företagskunden och timeacle vinner laga kraft. Basavtalet omfattar vardera en licens för display, kösystem, operatör och utskriftstjänst, men ingen support.

Efter att detta onlineavtal har ingåtts har företagskunden möjlighet att när som helst beställa ytterligare licenser (till exempel operatörslicens, displaylicens, utskriftstjänstlicens, kösystemlicens, telefonsupport, rabattkupongsystem, uppgradering till Premium, konfigurationspaket) som erbjuds i hens användarkonto, via ett kundvagnssystem och enligt de allmänna villkor som anges där. Här ingås då ett specialavtal. Användaren kan under den digitala Customer Journey få geo-baserade förslag om rabattkuponger/erbjudanden.

Premiumavtal
Alternativt kan företagskunden ingå ett avtal med timeacle som en så kallad premiumkund. För detta ändamål skapar timeacle ett individuellt skräddarsytt erbjudande för företagskunden, som företagskunden accepterar genom att göra en skriftlig beställning hos timeacle.

Som premiumkund finns ett stort antal ytterligare individuella serviceerbjudanden och tjänster tillgängliga för den digitala Customer Journey. Premiummodellen omfattar ett skräddarsytt erbjudande för företagskunder.

Tillgång till premiumsupport kompletterar erbjudandet.

4. Priser och betalningsvillkor

Användare
4.1 För användaren, både för den oregistrerade och den registrerade användaren, är användningen av timeacle-systemet i grunden gratis om inte annat avtalas mellan timeacle och användaren vid ingåendet av avtalet. Oavsett detta kan användaren dock uppbära kostnader i respektive avtalsförhållande med företagskunden, över vilka timeacle inte har något inflytande.

Företagskund
4.2 För företagskunder som ingår ett onlineavtal med timeacle, som beskrivs under punkt 3.3, gäller alla priser som anges på timeacles webbplats vid tidpunkten för avtalets ingående samt priserna för ytterligare licenser per månad som anges för användarkontot, plus den lagstadgade momsavgiften som är tillämplig vid tidpunkten för avtalets ingående. För företagskunder, som ingår det premiumavtal som anges under punkt 3.3, gäller det premiumpris som visas i erbjudandet och som skriftligen bekräftats av företagskunden plus den gällande lagstadgade momsavgiften vid avtalets ingående

4.3 Om inte annat överenskommits ska alla fakturor under hela avtalstiden betalas omedelbart vid avtalets ingående eller senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatumet till timeacle via den betalningsmetod som valts av företagskunden.

4.4 Om ett skuldbelopp inte kan samlas in eller inte samlas in i tid av skäl som företagskunden ansvarar för, bär företagskunden alla kostnader som härrör från dessa, i synnerhet bankavgifter i samband med ej genomförda direktdebiteringar och jämförbara avgifter för andra betalningsalternativ.

4.5 timeacle har rätt att anpassa respektive priser till företagskunder högst en gång per år, den 1 mars varje kalenderår, på grund av förändrade marknadsvillkor eller vid betydande förändringar i upphandlings- eller lönekostnader, förändringar av momsavgifter eller upphandlingspriser. Vid prishöjningar som väsentligt överstiger den regelbundna ökningen av levnadskostnaden har kunden rätt till uppsägning. I sådana fall meddelas företagskunden skriftligen av leverantören.

5. Varaktighet och uppsägning av avtalet

Användare
5.1 Avtalsförhållandet mellan timeacle och användaren gäller på obestämd tid och kan när som helst avslutas av båda parter utan motivering. Användaren kan avsluta avtalet genom att skicka ett informellt e-postmeddelande till support@timeacle.com eller per fax till +49 (0)40-36 88 00 309 och inkludera användarens registrerade e-postadress. timeacle kan avsluta avtalet via e-post till den e-postadress som registrerats av användaren. Vidare har timeacle möjligheten att blockera användaren från att komma åt timeacle-systemets tjänster vid missbruk av timeacle-systemet.

Företagskund
5.2 Onlineavtal
Avtalsförhållandet mellan timeacle och företagskunden kan, i samband med ett onlineavtal, sägas upp av företagskunden skriftligen och utan att ange något skäl till timeacle i slutet av varje månad. Uppsägningen måste skickas skriftligen till timeacle GmbH & Co. KG, Wendenstraße 130, D-20537 Hamburg eller per fax till +49 (0)40-36 88 00 309 eller via e-post till registration@timeacle.com med angivande av den registrerade e-postadressen och de respektive produkterna/tjänsterna från företagskunden som ska avslutas. På samma sätt kan timeacle säga upp avtalet i slutet av varje månad utan att ange skäl.

5.3 Premiumavtal
Avtalsförhållandet mellan timeacle och företagskunden är i samband med ett premiumavtal initialt icke uppsägningsbart för företagskunder under den minimala användningsperioden för de bokade tjänsterna i timeacle-systemet på tolv (12) månader. Om inte annat avtalats skriftligen, förnyas de bokade tjänsterna automatiskt i ytterligare tolv (12) månader om de inte avslutas i tid av företagskunden eller av timeacle (som anges nedan). Företagskunden eller timeacle kan säga upp avtalet utan att ge någon anledning med en uppsägningstid om tre (3) månader före utgången av den initiala minimiperioden eller efter förnyelse vid utgången av den tillämpliga förlängningsperioden. Uppsägningen måste skickas skriftligen till timeacle GmbH & Co. KG, Wendenstraße 130, D-20537 Hamburg eller per fax till +49 (0)40-36 88 00 309 med angivande av den registrerade e-postadressen och de respektive produkterna/tjänsterna från företagskunden som ska avslutas.

5.4 Oberoende av punkterna 5.2 och 5.3 kan timeacle om ett godtagbart skäl finns när som helst upphöra med avtalsförhållandet utan föregående meddelande. Ett godtagbart skäl för timeacle föreligger om fortsättningen av avtalsförhållandet med företagskunden inte är rimligt för timeacle fram till uppsägningstiden enligt punkterna 5.2 och 5.3 med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och avvägning av timeacles intressen. Godtagbara skäl är särskilt följande händelser:

 • Företagskundens bristande efterlevnad av lagbestämmelser,
 • Företagskundens överträdelse mot sina avtalsförpliktelser och/eller mot allmänna villkor,
 • Om de tjänster som erbjuds i timeacle-systemet eller timeacles goda rykte påverkas väsentligt negativt av företagskundens närvaro,
 • Företagskunden främjar föreningar eller communitys - eller deras metoder eller aktiviteter - som observeras av säkerhets- eller ungdomsskyddsmyndigheter,
 • Företagskundens närvaro skadar en eller flera andra användare och/eller andra företagskunder.
 • Företagskunden har ansökt om inledande av insolvensförfarande.

5.5 Om det finns god anledning enligt punkt 5.4 kan timeacle oavsett uppsägning enligt punkt 5.4 införa följande påföljder för företagskunden:

 • Radering av innehåll som företagskunden har laddat upp i systemet,
 • Blockera tillgången till timeacle-systemets tjänster.

5.6 Vid uppsägning av avtalsförhållandet eller blockering av företagskundens tillgång till timeacle-systemet är företagskunden inte berättigad att få tillbaka avgifter som redan betalats till timeacle. Betalningar som ännu inte initierats men som förfallit måste betalas till timeacle utan dröjsmål trots uppsägning/blockering av företagskunden.

6. Begäran om återkallelse

Om du registrerar dig som användare hos timeacle för ett syfte som varken kan hänföras till din kommersiella eller din självständiga yrkesverksamhet, gäller följande bestämmelser för dig som användare som konsument i enlighet med bestämmelserna § 13 § 13 i den tyska civillagen (BGB):

Begäran om återkallelse

Återkallanderätt Du kan återkalla ditt avtalsingående inom 14 dagar utan skriftlig eller skriftlig motivering (t.ex. per brev, fax, e-post) samt, om någon tjänst eller leverans har getts till dig i förväg, genom att returnera den. Fristperioden börjar efter mottagandet av denna instruktion skriftligen, men dock inte innan avtalet ingås. För att upprätthålla återkallningsfristen är det tillräckligt om återkallandet skickas inom denna fristperiod. Återkallelsen ska skickas till:

timeacle GmbH & Co. KG
Wendenstraße 130
D-20537 Hamburg
FAX: +49 (0)40 - 36 88 00 309
E-post: support@timeacle.com

Konsekvenser av återkallelsen Om du återkallar avtalet är vi skyldiga att återbetala alla betalningar vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extrakostnader som tillkommit på grund av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen) omgående och senast inom 14 dagar från den dag då begäran om återkallelse av detta avtal har nått oss. Du måste bara betala för varornas värdeförlust, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för att du ska kunna kontrollera varornas art, egenskap och funktion.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja under återkallelseperioden, måste du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar den andel av tjänster som redan tillhandahållits fram till det datum då du informerar oss om utövandet av ångerrätten avseende detta avtal, jämfört med den totala volymen av tjänster som anges i avtalet.

Slut på Begäran om återkallelseÅterkallelseformulär (mall)

(Om du vill avbryta avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

 • Till

  timeacle GmbH & Co. KG
  Wendenstraße 130
  D-20537 Hamburg
  Fax: +49 (0)40 36 88 00 309
  E-post: support@timeacle.com
 • Härmed återkallar jag/vi (*) det av mig/oss (*) ingångna avtalet för köp av följande varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)
 • Beställt den (*)/mottagit den (*)
 • Användarens/Användarnas namn
 • Användarens/Användarnas adress
 • Användarens/Användarnas namnteckning (endast vid återkallande per brev)
 • Datum

(*) Ta bort det som ej är tillämpligt.

7. Användarrättigheter och -skyldigheter

Användare
7.1 Användaren får endast använda timeacle-systemet i samband med de av timeacle tillhandahållna möjligheterna, allmänna villkoren samt lagbestämmelser.

7.2 Användaren kan inte lägga till sitt eget och/eller tredje parts innehåll eller information i timeacle-systemet, med undantag av att hen lämnar ett omdöme eller kommentar till den besökstid/tjänst som bokats av hen.

7.3 Genom att lämna ett omdöme eller en kommentar i timeacle-systemet ger användaren timeacle gratis och utan tidsbegränsning en rumsligt obegränsad rätt att använda omdömet eller kommentaren, i synnerhet för att använda omdömet eller kommentaren i hela världen, samt rätt att reproducera, publicera och sprida och/eller publicera den respektive bedömningen eller kommentaren i andra verk, medier eller med annan teknik, oavsett om det är känt eller fortfarande under utveckling, i vilken form som helst.

7.4 Användaren måste se till att alla bedömningar eller kommentarer som görs av hen i timeacle-systemet är fria från tredje parts rättigheter och att de inte bryter mot tredje parts rättigheter.

7.5 Användaren är skyldig att,

 • att endast använda sann och icke-vilseledande information i sin profil och att inte använda pseudonymer eller artistnamn,
 • att avbeställa eller skjuta upp bokningar och reservationer inom en rimlig tid före evenemanget om användaren inte har möjlighet att delta,
 • att vid användningen av innehållet och tjänsterna i timeacle-systemet följa gällande lagar och alla rättigheter från tredje part följas.

7.6 Det är särskilt förbjudet för användaren,

 • att använda förolämpande, kränkande, pornografiskt, våldsbejakande innehåll eller innehåll som går emot barnskyddslagstiftningen i sitt omdöme eller sin kommentar;
 • att använda sig av grundlösa och icke-bindande bokningar, reservationer eller andra tjänster i tidssystemet som orsakar skada för företagskunder eller timeacle,
 • att använda mekanismer, programvara eller skript i samband med användningen av timeacle-systemet, förutom gränssnitt och programvara som tillhandahålls av timeacle i detta avseende,
 • att blockera, skriva över, modifiera, kopiera, om detta inte krävs för korrekt användning av timeacle-systemets tjänster.
 • att försämra varje åtgärd som kan påverka funktionen hos timeacle-infrastrukturen, i synnerhet att på ett otillbörligt sätt belasta den.

7.7 timeacle är inte skyldiga att övervaka omdömen/kommentarer eller att kontrollera deras lagenlighet. timeacle kommer omedelbart att radera omdömen/kommentarer om det finns tecken på ett brott mot lagen.

Företagskund
7.8 Företagskunden får endast använda timeacle-systemet i samband med de av timeacle tillhandahållna möjligheterna, avtals-/beställningsvillkor, allmänna villkor samt lagstadgade bestämmelser

7.9 Genom att lämna information eller annat innehåll i timeacle-systemet ger företagskunden timeacle gratis och under avtalsperioden en rumsligt obegränsad rätt att använda det i timeacle-systemet lämnade och tillhandahållna innehållet, i synnerhet att använda informationen (helt eller delvis, och inklusive bilder etc.) i hela världen, samt rätt att publicera, sprida, presentera och/eller publicera den respektive informationen eller det respektive innehållet i andra timeacle-verk, -medier eller med annan -teknik, oavsett om det är känt eller fortfarande under utveckling, och i vilken form som helst.

7.10 Företagskunden måste se till att samtlig information eller samtligt innehåll som lämnas och laddas upp av hen i timeacle-systemet är fri från tredje parts rättigheter och att de inte bryter mot tredje parts rättigheter. I den mån företagskunden lägger upp innehåll/information i timeacle-systemet som inte är hens eget material eller som inte berör hens egna rättigheter, så måste hen se till att hen i förväg och enligt punkt 7.7 har erhållit alla nödvändiga juridiska rättigheter från respektive tredje part som krävs av timeacle. Detta gäller särskilt rättigheter till inköpta bilder, texter från tredje part och/eller om tredje parts allmänna personliga rättigheter kan påverkas.

7.11 Företagskunden är skyldig,

 • att endast använda sann och icke-vilseledande information i sin profil och vid kommunikation med användare och/eller timeacle,
 • att vid användningen av innehållet och tjänsterna i timeacle-systemet följa gällande lagar och respektera alla rättigheter från tredje part.
 • att deklarera alla priser för användare inkl. lagenliga momsavgifter samt att uppvisa alla kostnader för erbjudandet i samband med en beställning.

7.12 Det är särskilt förbjudet för företagskunden,

 • att använda sig av kränkande eller offensivt innehåll,
 • att använda pornografiskt eller våldsbejakande innehåll eller innehåll som går emot barnskyddslagstiftningen, eller att främja, erbjuda eller distribuera pornografiska, våldsbejakande produkter eller produkter som går emot barnskyddslagstiftningen,
 • att orimligt besvära användare, andra företagskunder och/eller timeacle, särskilt genom spam (se § 7 Lagen mot illojal konkurrens UWG),
 • att använda lagligt skyddat innehåll (t.ex. genom upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter eller nyttjanderättigheter) utan att ha rätt till detta, eller att marknadsföra, erbjuda eller distribuera lagligt skyddade varor eller tjänster.
 • att engagera sig i eller främja konkurrenshämmande aktiviteter, inklusive progressiv konsumentreklam (som kedje-, snöbolls- eller pyramidsystem)
 • att använda mekanismer, programvara eller skript i samband med användningen av timeacle-systemet, förutom gränssnitt och programvara som tillhandahålls av timeacle i detta avseende,
 • att blockera, skriva över, modifiera, kopiera, om detta inte krävs för korrekt användning av timeacle-systemets tjänster.
 • att försämra varje åtgärd som kan påverka funktionen hos timeacle-infrastrukturen, i synnerhet att på ett otillbörligt sätt belasta den.

8. Upphovsrätt

Användaren och/eller företagskunden känner till att alla rättigheter till timeacle-systemet (i synnerhet databasen, webbplatsens layout, textinlägg från timeacle) och av timeacle publicerat innehåll tillfaller timeacle, i synnerhet upphovsrättsrelaterade nyttjanderättigheter och exploateringsrättigheter. Samtliga rättigheter till innehåll/information som tillhandahålls av företagskunder tillhör respektive företagskund om inte rätt har beviljats till timeacle och/eller andra företagskunder. Reproduktion, anpassning, distribution och all form av användning kräver därför ett föregående skriftligt samtycke av timeacle, såvida det inte är en upphovsrättsskyddad användning i enlighet med §§ 44a ff. UrhG (tysk upphovsrätt). Såvida timeacle:s egna rättigheter inte påverkas, utan rättigheterna för företagskunden, för vilka företagskunden har beviljat timeacle användarrättigheter, kommer timeacle omedelbart att informera företagskunden så att hen kan skydda sina rättigheter.

9. Ansvarsfriskrivning för timeacle

9.1 När det gäller användare som är registrerade i timeacle-systemet, kan timeacle inte tekniskt avgöra om en användare faktiskt representerar den person som användaren hävdar sig vara. timeacle verifierar inte användarnas identitet och affärsförmåga och kan därför inte garantera användarens faktiska identitet.

9.2 timeacle påtar sig inget ansvar för innehåll, data och/eller information som tillhandahålls av företagskunderna i timeacle-systemet och är inte ansvariga för noggrannheten, kvaliteten eller fullständigheten av innehållet, datan, informationen och erbjudanden som tillhandahålls av företagskunderna i timeacle-systemet samt innehåll på länkade externa webbplatser. Grafik, fotografier och videoinnehåll som används i samband med respektive erbjudande tjänar till att illustrera respektive erbjudande. De specifika illustrationerna är därför inte bindande och kan variera.

9.3 Offentliggörande av innehåll från företagskunder utgör inte ett uttalande eller konstaterande från timeacle, i synnerhet antar timeacle inte detta innehåll som sitt eget och stödjer det inte. På samma sätt är innehållet i ett omdöme eller en kommentar från en användare inte ett uttalande eller konstaterande från timeacle och timeacle stödjer det inte. timeacle friskrivs från allt ansvar avseende omdömen/kommentarer.

9.4 I den utsträckning timeacle är ansvariga för innehållet på de sidor som tillhandahålls av timeacle i enlighet med gällande lagbestämmelser, omfattar detta inte skyldigheten att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir i detta fall opåverkade. En skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse är känd. Vid kännedom om sådana överträdelser kommer timeacle att ta bort innehållet omedelbart.

9.5 I övrigt utesluts allt ansvar för timeacle, såvitt skadorna inte grundas på en grovt oaktsam försummelse av timeacle eller på en avsiktlig eller grovt oaktsam försummelse av en juridisk företrädare eller en ställföreträdare för timeacle.

9.6 Oavsett ansvarsbegränsningen under punkt 10.5 är timeacle ansvariga (inklusive deras ställföreträdare) vid bristande försummelse endast om en kardinalförpliktelse (väsentliga avtalsförpliktelser) har brutits. En kardinalförpliktelse är en skyldighet vars överensstämmelse användaren och/eller företagskunden kan lita på och vars uppfyllelse möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet. Fordringar är i detta fall begränsade i höjd med de typiska förutsebara skadorna.

9.7 Fordringar på grund av dödsfall, kroppsskada eller hälsoskador som är grundade på ett försumligt åsidosättande av timeacle eller en avsiktlig försummelse eller vårdslöshet av timeacle av ett juridiskt ombud eller en ställföreträdare för timeacle samt fordringar enligt produktansvarslagen förblir opåverkade av ovan nämnda ansvarsbegränsningar.

10. Friskrivning

10.1 Användaren och/eller företagskunden undantar timeacle från samtliga fordringar, inklusive skadeståndsfordringar, som andra timeacle-användare och/eller företagskunder eller andra tredje parter kräver av timeacle för brott mot deras respektive rättigheter genom det i timeacle-systemet av användaren/företagskunden tillhandahållna innehållet och/eller informationen och/eller användningen av timeacle-systemets tjänster av användaren och/eller företagskunden.

10.2 Användaren och/eller företagskunden accepterar alla kostnader som uppstår för timeacle för brott mot tredje parts rättigheter, inklusive rimliga kostnader för rättsligt försvar. Alla ytterligare rättigheter och skadeståndsfordringar från timeacle förblir opåverkade.

10.3 Om innehållet och informationen hos användaren och/eller företagskunden strider mot tredje parts rättigheter, ska användaren och/eller företagskunden ge timeacle, enligt timeacle:s önskemål, på användarens och/eller företagskundens egen bekostnad, rätt att göra innehållet fritt från immateriella rättigheter eller att upphöra med sin olagliga användning omedelbart efter begäran från timeacle.

11. Tillgänglighet

Användaren och/eller företagskunden är medveten om att 100 % tillgänglighet av timeacle-systemet inte är tekniskt genomförbart. Underhåll, uppdateringar etc., liksom händelser som timeacle inte kan påverka (såsom störningar i allmänna kommunikationsnät, strömavbrott, etc.) kan leda till tillfälliga störningar eller tillfälligt inställda tjänster i timeacle-systemet. Det är emellertid i timeacle:s intresse att tillhandahålla timeacle-systemet så konsekvent som möjligt. Användaren och/eller företagskunden kan inte härleda några rättigheter gentemot timeacle för sådana störningar eller tillfälligt avbrott i timeacle-systemet, i synnerhet inga krav på skadestånd eller återbetalningskrav.

12. Ändringar av timeacle-systemets tjänster

timeacle förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller helt ställa in de tjänster som erbjuds i timeacle-systemet, samt att erbjuda alternativa tjänster eller att debitera användaren för användningen. I händelse av en avgiftsbaserad utformning av timeacle-systemet för användaren, kommer timeacle att informera användaren om kostnaderna i god tid och inhämta samtycke från användaren. Om användaren inte överensstämmer med den avgiftsbaserade användningen, kommer timeacle att säga upp avtalet i enlighet med detta.

13. Dataskydd

timeacle följer alla relevanta lagstadgade krav på dataskydd. Detaljerad information om hur databehandlingen regleras kan hittas i dataskyddsbestämmelserna från timeacle, vilka är tillgängliga i timeacle-systemet under dataskydd.

14. Kontakt

Användaren och/eller företagskunden kan skicka förfrågningar eller andra ärenden avseende hens avtal med timeacle eller avseende timeacle-systemets tjänster genom att ange sin registrerade e-postadress till support@timeacle.com eller per fax till +49 (0)40 - 36 88 00 309 eller per brev till timeacle GmbH & Co. KG, Wendenstraße 130, D-20537 Hamburg.

15. Slutbestämmelser

15.1 timeacle förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst, t.ex. i händelse av lagändringar, förändringar av ekonomiska omständigheter, tekniska förändringar i timeacle-systemet eller förändringar av de faktiska processerna inom timeacle-systemet. Den respektive giltiga versionen finns i timeacle-systemet under allmänna villkor. timeacle kommer att meddela användaren och/eller företagskunden om eventuella ändringar av de allmänna villkoren i god tid, via deras e-postadress som finns lagrad i timeacle-systemet. Om användaren inte gör invändningar mot giltigheten för de nya allmänna villkoren inom sex (6) veckor efter meddelandet om ändring, ska de ändrade allmänna villkoren anses vara godkända av användaren och/eller företagskunden. timeacle kommer att i ändringsmeddelandet informera användaren om hens rätt till invändning och meningen med invändningsperioden. timeacle förbehåller sig dock rätten att av goda skäl säga upp avtalet med användaren och/eller företagskunden om hen inte vill ge sitt samtycke.

15.2 Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir ineffektiva, kommer detta inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

15.3 Juridisk ort är orten där timeacle har sitt säte.

15.4 Domstolstillhörighet för företagskunder som är affärsmän i den mening som avses i den tyska handelslagen (HGB), är timeacle:s säte.

15.5 Tysk lag gäller, med undantag av internationell privaträtt och FN:s försäljningskonvention som införlivats i tysk lagstiftning.

(Status: Maj 2018)
© timeacle GmbH & Co. KG, 2018