timeacle
Användarvillkor/allmänna affärsvillkor

1. Inledning

1.1 Tjänsterna som ingår i timeacle-systemet, som tillhandahålls av timeacle GmbH & Co. KG, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg (i det följande:„timeacle”), sträcker sig över olika webbsidor med olika toppdomäner (timeacle.com, timeacle.de etc.) samt olika underdomäner och alias för motsvarande domäner. Dessutom omfattar tjänsterna olika lösningar för hårdvara och programvara (automater, inmatningsenheter etc.).

1.2 Användningsvillkor och allmänna affärsvillkor (i det följande: „AGB”) gelten für alle privatenNutzer (im Folgenden: „Nutzer”) samt för alla timeacles företagskunder. Användarvillkoren och de allmänna affärsvillkoren reglerar avtalsförhållandet mellan användare och timeacle samt mellan företagskunden och timeacle. timeacle är uteslutande verksam som förmedlare av företagskunders erbjudanden. Vid godtagande av företagskunders erbjudanden tecknar användaren ett oberoende avtal med företagskunden. För detta avtalsförhållande mellan användaren och företagskunden gäller företagskundens respektive allmänna affärsvillkor. timeacle ansvarar inte för de allmänna affärsvillkoren och den integritetspolicy, som tillhör företagskundens erbjudande och inte heller för erbjudandet i sig. Timeacle är inte skyldig att tillhandahålla de tjänster och leveranser som nämns i företagskundens erbjudanden.

1.3 Genom registreringen som användare och/eller företagskund hos timeacle samt som icke registrerad besökare accepterar du följande allmänna affärsvillkor.

2. Föremål för avtalet

Användare
2.1 timeacle-systemet ger användare möjlighet, att erhålla information om erbjudanden och tjänster i omgivningen, utföra reserveringar, använda kösystem med könummer och nummer för bokning av tid, kontrollera väntetider, erhålla och lösa in kuponger, granska produkter och tjänster, samt utlösa beställningar.

2.2 timeacle-systemet kan användas för att söka efter information utan att användaren behöver registrera sig. I detta fall lämnar du en offert för slutande av avtal enligt dessa allmänna affärsvillkor genom att ta tjänsterna i anspråk. Denna offert gäller så länge du använder timeacle-systemet. timeacle godtar denna offert genom att tillhandahålla denna service.

2.3 Användaren måste registrera sig innan han tar timeacle-systemets tjänster i anspråk. Användaren försäkrar, att alla uppgifter han lämnat vid registreringen är sanna och fullständiga och är skyldig, att utan dröjsmål informera timeacle om dessa användaruppgifter förändras. Pseudonymer får inte användas. Vid registreringen väljer användaren ett lösenord. Användaren är skyldig att hålla lösenordet hemligt. timeacle kommer inte att överlämna lösenordet till tredje part och aldrig fråga användaren om lösenordet. Varje användare får endast registrera sig en gång och endast skapa en användarprofil. Genom att avsluta registreringsprocessen lämnar användaren en offert om slutande av avtal beträffande användning av timeacle-systemets tjänster. timeacle godtar denna offert genom att aktivera timeacle-systemets tjänster till förmån för användaren. Genom detta godkännande kommer avtalet mellan användaren och timeacle till stånd. Användaren erhåller dock inget anspråk på att få använda timeacle-systemet.

Företagskund
2.4 timeacle-systemet erbjuder företagskunder möjlighet, att offerera information och erbjudanden om sitt företag, erbjuda reserveringar, kösystem med könummer och nummer för bokad tid, erbjuda kuponger samt produkter och tjänster för granskning samt i förekommande fall till köp.

2.5 Företagskunden måste registrera sig innan timeacle-systemets tjänster tas i anspråk. Företagskunden försäkrar, att alla uppgifter han lämnat vid registreringen är sanna och fullständiga och är skyldig, att utan dröjsmål informera timeacle om dessa användaruppgifter förändras. Vid registreringen väljer företagskunden ett lösenord. Företagskunden är skyldig att hålla lösenordet hemligt. timeacle kommer inte att överlämna lösenordet till tredje part och aldrig fråga företagskunden om lösenordet. Genom att avsluta registreringsprocessen lämnar företagskunden en offert om slutande av avtal om användning av timeacle-systemets tjänster. timeacle godtar denna offert genom att aktivera timeacle-systemets tjänster till förmån för företagskunden. Genom detta godkännande kommer avtalet mellan företagskunden och timeacle till stånd.

2.6 För samtliga erbjudanden i timeacle-systemet är företagskunden själv ansvarig när det gäller utformningen av de villkor, som gäller för detta ändamål.

3. Priser/betalning

3.1 Alla priser för företagskunder är exklusive lagstadgad moms. Alla priser för användare är inklusive lagstadgad moms.

3.2 Om inget annat avtalats måste alla fakturerade belopp för hela löptiden betalas till timeacle inom fjorton (14) dagar efter fakturadatum.

3.3 Kan en avgift inte direktdebiteras, står användaren och/eller företagskunden för alla kostnader som uppstår i detta sammanhang, särskilt för bankavgifter i samband med att direktdebiteringen inte kunde utföras och liknande avgifter. Detta gäller i den omfattning som användaren/företagskunden är ansvarig för att dessa kostnader uppstått.

3.4 Tillhandahållaren är gentemot företagskunder berättigad, att anpassa respektive priser maximalt en gång om året, alltid den 1:a januari varje kalenderår. Detta gäller vid förändringar av situationen på marknaden eller vid väsentliga förändringar när det gäller kostnader för personal, material, moms eller inköpspriser. Vid prishöjningar, som väsentligt överstiger ökningen av levnadskostnaderna, har kunden en uppsägningsrätt. Detta kommer tillhandahållaren i förekommande fall meddela skriftligen.

4. Avtalstid och avtalets slut

Användare
4.1 Avtalsförhållandet mellan timeacle och användaren gäller för obestämd tid och kan sägas upp av båda avtalsparterna när som helst utan att skäl behöver anges. Uppsägning genom användaren kan ske genom ett formlöst e-postmeddelande till support@timeacle.com eller via FAX till +49 (0)40 - 36 88 00 309 med uppgift om användarens registrerade e-postadress. Uppsägning genom timeacle sker genom e-postmeddelande till av användaren registrerad e-postadress. Dessutom har timeacle möjlighet, att spärra användarens åtkomst till timeacle-systemets tjänster. Vid avtalets slut eller när användaren spärras har användaren inget anspråk på återbetalning av eventuella avgifter användaren betalt till timeacle.

Företagskund
4.2 Avtalsförhållandet mellan timeacle och företagskunden består till en början under den av företagskundens bokade minsta avtalstid för resp. tjänster i timeacle-systemet. Därefter förlängs de bokade tjänsterna med tolv (12) månader åt gången, om inget annat skriftligen överenskommits eller företagskunden eller timeacle sagt upp tjänsterna i rätt tid.

4.3 Företagskunden och timeacle kan utan att behöva ange några skäl och med tre (3) månaders varsel säga upp timeacles tjänster med verkan till avtalets eller förlängningsperiodens slut (när de i registreringsprocessen bokade tjänsterna går ut). Uppsägningen kan ske skriftligen till timeacle GmbH & Co. KG,Zirkusweg 1, 20359 Hamburg eller via FAX till +49 (0)40 - 36 88 00 309 med uppgift om registrerad e-postadress och de av företagskundens produkter, som ska sägas upp.

4.4 Oberoende av 4.3 kan timeacle av viktig anledning säga upp avtalsförhållandet med omedelbar verkan. En viktig anledning för timeacle föreligger om en fortsättning av avtalsförhållanden fram till utgången av uppsägningstiden enligt 4.3 inte längre rimligen kan krävas av timeacle om man tar hänsyn till alla omständigheter i detta fall och timeacles intressen. Viktiga skäl är särskilt följande händelser:

 • Överträdelse av lagstadgade föreskrifter genom företagskunden,
 • avtalsbrott av företagskunden i enlighet med dessa allmänna affärsvillkor,
 • timeacle-systemets anseende skadas väsentligt genom företagskundens närvaro,
 • företagskunden gör reklam för föreningar eller gemenskaper – eller deras metoder eller aktiviteter –, som bevakas av säkerhetsmyndighet eller barnavårdsnämnd,
 • företagskunden skadar en eller flera andra användare och/eller företagskunder.

4.5 Föreligger ett viktigt skäl enligt siffra 4.4 kan timeacle oberoende av en uppsägning enligt siffra 4.3 även vidta följande sanktioner mot företagskunden:

 • Radera innehåll, som företagskunden publicerat,
 • spärra åtkomsten till tjänsten i timeacle-systemet.

4.6 Vid avslutning av avtalsförhållandet eller när företagskunden har spärrats uppstår inga anspråk på återbetalning av eventuella avgifter som betalats till timeacle.

5. Information om ångerrätt

Registrerar du dig som användare hos timeacle för ett ändamål som inte räknas till din yrkesmässiga eller självständiga verksamhet, gäller för dig följande bestämmelser för konsumenter i enlighet med (§ 13 BGB):

5.1 Information om ångerrätt
Du kan skriftligen (t.ex. brev, fax, e-post) återkalla din avtalsförklaring inom 14 dagar utan att ange några skäl. Erhåller du tjänsten eller leveransen innan, återkallar du din avtalsförklaring genom att skicka tillbaka tjänsten eller leveransen. Fristen börjar med mottagandet av denna skriftliga information om ångerrätt, dock inte före slutande av avtal och inte före fullgörande av vår informationsskyldighet enligt artikel 246 § 2 i samband med § 1 stycke 1 och 2 EGBGB samt vår skyldighet enligt § 312g stycke 1 rad 1 BGB i samband med artikel 246 § 3 EGBGB. För tillvaratagande av denna ångerfrist räcker det att skicka iväg återkallelsen i rätt tid. Återkallelsen skickas till:

timeacle GmbH & Co. KG
Zirkusweg 1
20359 Hamburg
FAX: +49 (0)40 - 36 88 00 309
e-post: support@timeacle.com

5.2 Konsekvenser av återkallelse
Vid en verksam återkallelse måste båda avtalsparter lämna tillbaka redan mottagna tjänster/prestationer och i förekommande fall även avkastningar (t.ex. ränteintäkter). Kan du inte helt eller delvis eller endast i sämre skick lämna tillbaka mottagna prestationer (t.ex. användningsfördelar), måste du ersätta värdeförlusten. Detta kan innebära, att du trots allt måste uppfylla den avtalsenliga betalningsskyldigheten för tiden fram till återkallelsen. Skyldighet till återbetalning måste uppfyllas inom 30 dagar. För dig börjar fristen när du skickar din förklaring om återkallelse, för oss med mottagandet av den samma.

5.3 Särskilda hänvisningar
Din ångerrätt förfaller i förtid, om avtalet fullgjorts av båda sidor i enlighet med din uttryckliga önskan, innan du utövat din ångerrätt.

Slut på information om ångerrätt

6. Användningsrättigheter och skyldigheter

Användare
6.1 Användaren får endast använda timeacle-systemet inom ramen för de möjligheter som timeacle tillhandahåller, samt i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

6.2 Genom publicering av information och andra innehåll i timeacle-systemet berättigar användaren timeacle utan kostnad (under avtalsperioden och därefter) en rumsligt obegränsad nyttjanderätt av de innehåll som placerats och tillhandahålles i timeacle-systemet. Detta omfattar även möjligheten att utfärda underlicenser till tredje part och rätten att (helt eller delvis) använda denna information inkl. innehållet (som t.ex. bilder) i hela världen, kopiera, förändra, anpassa, publicera, översätta, bearbeta, visa, redovisa och/eller överföra denna information till andra verk, medier eller teknologier oavsett om de för närvarande är kända eller först kommer att utvecklas (oavsett i vilken form). Denna fullmakt omfattar särskilt rätten att anpassa och publicera denna information i timeacle-systemet samt att i system tillhörande tredje part visa resp. publicera denna utanför digital media.

6.3 Användaren vet, att alla rättigheter till timeacle-systemet och de där publicerade innehållen, särskilt de upphovsrättsliga användnings- och exploateringsrättigheterna tillhör timeacle. Samtliga i timeacle-systemet befintliga anteckningar om upphovsrätt, varumärken och andra rättsförbehåll, får ej avlägsnas.

6.4 Användaren är skyldig,

 • att uteslutande lämna sanna och icke vilseledande uppgifter i sin profil och kommunikation med andra användare och avtalsparter och inte använda några pseudonymer,
 • annullera bokningar och reserveringar i rätt tid före händelsen, om denna bokning eller reservering inte kan tillvaratas,
 • att vid användning av innehåll och tjänster i timeacle-systemet beakta de tillämpliga lagarna samt alla rättigheter tillhörande tredje part.

6.5 Användaren får framför allt inte,

 • använda förolämpande eller ärekränkande innehåll, oberoende av, om dessa innehåll gäller andra användare, avtalsparter, timeacle-medarbetare eller andra personer eller företag,
 • göra reklam för, erbjuda eller sälja pornografiska, våldsamma innehåll eller innehåll som strider mot lagarna om ungdomsskydd,
 • utföra meningslösa eller ogrundade bokningar. Ta bokningar, inköp eller andra tjänster i timeacle-systemet i anspråk, som skadar timeacle-avtalspartner eller timeacle själv,
 • besvära andra användare och avtalsparter i orimlig omfattning (särskilt genom spam) (jämför § 7 lag mot illojal konkurrens UWG),
 • använda av lag (t.ex. genom upphovs-, varumärkes-, patent- eller mönsterrätten) skyddade innehåll, utan att vara berättigad, eller erbjuda och sälja av lag skyddade varor och tjänster,
 • utföra eller främja illojal konkurrensverksamhet, inklusive progressiv kundvärvning (som kedjebrev eller pyramidsystem),
 • använda mekanismer, programvara eller script i samband med användning av timeacle-systemet, utom de gränssnitt och den programvara som timeacle ställer till förfogande i detta sammanhang,
 • blockera, skriva över, förändra, kopiera, om detta inte krävs för att på ett korrekt sätt använda timeacle-systemets tjänster.
 • varje agerande, som kan försämra funkionaliteten på timeacle-infrastrukturen, särskilt att belasta denna för mycket.

Företagskund
6.6 Företagskunden får endast använda timeacle-systemet inom ramen för de möjligheter som timeacle tillhandahåller, samt i enlighet med villkoren för användning och de lagstadgade bestämmelserna.

6.7 Genom publicering av information och andra innehåll i timeacle-systemet berättigar användaren timeacle utan kostnad (under avtalsperioden och därefter) en rumsligt obegränsad nyttjanderätt av de innehåll som placerats och tillhandahålles i timeacle-systemet. Detta omfattar även möjligheten att utfärda underlicenser till tredje part och rätten att (helt eller delvis) använda denna information inkl. innehållet (som t.ex. bilder) i hela världen, kopiera, förändra, anpassa, publicera, översätta, bearbeta, visa, redovisa och/eller överföra denna information till andra verk, medier eller teknologier oavsett om de för närvarande är kända eller först kommer att utvecklas (oavsett i vilken form). Denna fullmakt omfattar särskilt rätten att anpassa och publicera denna information i timeacle-systemet samt att i portaler och system tillhörande tredje part visa resp. publicera denna information utanför digital media.

6.8 Företagskunden är skyldig,

 • att uteslutande lämna sanna och icke vilseledande uppgifter i sin profil och vid kommunikation med andra användare och avtalsparter,
 • vid användning av innehållen och tjänsterna i timeacle-systemet beakta tillämpliga lagar samt alla rättigheter tillhörande tredje part,
 • redovisa samtliga priser för användare inkl. lagstadgad moms samt redovisa alla kostnader i erbjudandet som hänger ihop med beställningen.

6.9 Företagskunden får framför allt inte,

 • använda förolämpande eller ärekränkande innehåll, oberoende av, om dessa innehåll gäller andra användare, avtalsparter, timeacle-medarbetare eller andra personer eller företag,
 • använda pornografiska, våldsamma innehåll eller innehåll som strider mot lagarna om ungdomsskydd, göra reklam för, erbjuda eller sälja pornografiska, våldsamma produkter eller produkter som strider mot lagarna om ungdomsskydd,
 • besvära andra användare och avtalsparter (särskilt genom spam) (jämför § 7 lag mot illojal konkurrens UWG),
 • använda av lag (t.ex. upphovs- varumärkes-, patent- och mönsterrätten) skyddade innehåll, utan att vara berättigad, eller göra reklam för, erbjuda och sälja av lag skyddade varor eller tjänster samt
 • utföra eller främja illojal konkurrensverksamhet, inklusive progressiv kundvärvning (som kedjebrev eller pyramidsystem),
 • använda mekanismer, programvara eller script i samband med användning av timeacle-systemet, utom de gränssnitt och den programvara som timeacle ställer till förfogande i detta sammanhang,
 • blockera, skriva över, förändra, kopiera, om detta inte krävs för att på ett korrekt sätt använda timeacle-systemets tjänster.
 • varje agerande, som kan försämra funkionaliteten på timeacle-infrastrukturen, särskilt att belasta denna för mycket.

7. Upphovsrätt

7.1 Användaren och/eller företagskunden vet, att alla rättigheter till timeacle-systemet och de där publicerade innehållen, särskilt de upphovsrättsliga användnings- och exploateringsrättigheterna tillhör timeacle.

7.2 Samtliga innehåll och verk som skapats i timeacle-systemet omfattas av den tyska upphovsrätten. Kopiering, bearbetning, spridning och alla typer av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver ett skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare.

7.3 Nedladdningar och kopior av dessa innehåll är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. För innehåll på denna sida, som inte skapats av operatören, iakttas tredje parts upphovsrätter.

7.4 Samtliga i timeacle-systemet befintliga anteckningar om upphovsrätt, varumärken och andra rättsförbehåll, får ej avlägsnas. Alla rättigheter till den teknologi, programvara och innehåll som timeacle ställer till förfogande (t.ex. databaser, förteckningar, kartor) i samband med de avtalsenliga tjänsterna tillhör endast timeacle.

8. Ansvar för innehåll, data och/eller information

8.1 När det gäller användare som registrerats i timeacle-systemet kan timeacle tekniskt inte exakt fastställa, om en användare verkligen är den person, som användaren påstår sig vara. timeacle kontrollerar inte användarens identitet och rättsliga handlingsförmåga.

8.2 timeacle ansvarar inte för innehåll, data och/eller information som tillhandahålles av användare och/eller avtalsparter i timeacle-systemet. Det samma gäller för innehåll på länkade externa webbsidor. timeacle garanterar framför allt inte, att dessa innehåll är sanna, uppfyller eller kan uppfylla ett bestämt ändamål. Användaren och/eller företagskunden måste se till, att publicerad information och innehåll inte inkräktar på tredje parts rättigheter.

8.3 De i detta sammanhang i samband med erbjudanden använda grafiker, bilder och videoinnehåll är till för att åskådliggöra resp. erbjudanden. Konkreta illustrationer är därför inte bindande och kan variera.

9. timeacles ansvar

9.1 timeacle ansvarar inte för riktigheten, kvaliteten eller fullständigheten av de innehåll och erbjudanden som användare och/eller företagskunder ställt till förfogande i timeacle-systemet. Publiceringen av innehåll är ingen opinionsyttring eller konsultation genom timeacle, i synnerhet kommer timeacle inte att överta dessa innehåll. Dessutom ansvarar timeacle inte för erbjudanden och innehåll som företagskunder publicerar i timeacle-systemet. I den mån timeacle enligt gällande rättsliga bestämmelser ansvarar för publicerat innehåll, omfattar detta ansvar inte skyldigheten att övervaka överförd eller sparad främmande information och undersöka om dessa hänvisar till lagstridig verksamhet. Skyldigheten att ta bort eller spärra information enligt allmän lag berörs inte av detta. Ansvar i detta sammanhang är dock endast möjligt från och med den tidpunkt vi fått kännedom om en konkret rättskränkning. Efter erhållen kännedom om motsvarande rättskränkning kommer timeacle omgående att ta bort dessa innehåll. Dessutom utesluts ansvar för materiella och ideella skador, såvida dessa skador orsakats genom användning eller icke användning av erbjuden information resp. genom användning av felaktig och ofullständig information på timeacles sidor, såvida de inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande av timeacle.

9.2 Skadeståndsanspråk – oavsett av vilken rättslig grund – mot timeacle (inkl. dess medhjälpare), som förutsätter oaktsamhet, består endast om en väsentlig avtalad skyldighet/kardinal plikt åsidosatts. En kardinal plikt är en skyldighet, vars uppfyllelse användaren och/eller företagskunden absolut kunde lita på, då den är en grundförutsättning för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullgöras. Skadeståndsanspråk är i detta fall begränsade till ett belopp som motsvarar en typisk förutsebar skada.

9.3 Anspråk på grund av personskador samt materiella skador enligt produktansvarslagen berörs inte av detta. De förut nämnda ansvarsbefrielser och begränsningar gäller dessutom inte vid uttryckliga garantier genom timeacle samt vid anspråk på grund av saknade men tillförsäkrade egenskaper.

10. Befrielse

10.1 Användaren och/eller företagskunden befriar timeacle från samtliga anspråk, inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare och/eller företagskunder i timeacle-systemet eller andra tredje parter gör gällande mot timeacle på grund av kränkning av deras rättigheter genom innehåll användaren och/eller företagskunden publicerat i timeacle-systemet.

10.2 Användaren och/eller företagskunden befriar timeacle dessutom från samtliga anspråk, inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare och/eller företagskunder i timeacle-systemet eller andra tredje parter gör gällande mot timeacle på grund av kränkning av deras rättigheter genom användningen av timeacle-systemets tjänster genom användaren och/eller företagskunden.

10.3 Användaren eller företagskunden står för alla kostnader som timeacle belastas med på grund av kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive rimliga kostnader för advokat etc. Alla ytterligare rättigheter som skadeståndsanspråk genom timeacle berörs inte.

10.4 Kränks tredje parts rättigheter genom användarens och/eller företagskundens innehåll, kommer användaren och/eller företagskunden på egen kostnad ge timeacle behörighet att använda innehållen, utforma dessa innehåll befriad från skyddsrätter eller efter uppmaning från timeacle omedelbart ställa in den rättskränkande användningen.

11. Disponibilitet

Användaren och/eller företagskunden accepterar att en hundraprocentig tillgänglighet av timeacle-systemet inte är teknisk möjlig. Underhåll, uppdateringar etc. samt händelser, som timeacle inte har någit inflytande på (som t.ex. störningar av allmänna kommunikationsnät, strömavbrott etc.), kan orsaka kortfristiga störningar eller tillfällig inställning av tjänsterna i timeacle-systemet. Det är dock även för timeacle viktigt, att timeacle-systemet är tillgängligt så konstant som möjligt.

12. Ändringar av tjänsterna i timeacle-systemet

timeacle förbehåller sig, att ändra, annullera, erbjuda avvikande tjänster, helt inställa tjänster i timeacle-systemet eller ta betalt för användarnas användning, om funktionen inte är nödvändig för tecknade avtal."

13. Dataskydd

timeacle beaktar alla tillämpliga lagstadgade dataskyddsregler. Detaljer om bearbetning av uppgifter befinner sig i timeacles dataskyddsbestämmelser, som du kan se i timeacle-systemet.

14. Kundtjänst/support

Användaren och/eller företagskunden kan skicka frågor och förklaringar i samband med sitt avtal med timeacle eller beträffande tjänsterna i timeacle-systemet med uppgift om sin registrerade e-postadress till support@timeacle.com eller via fax eller brev.

15. Slutbestämmelser

15.1 timeacle förbehåller sig rätten, att ändra dessa allmänna affärsvillkor utan att ange skäl. Den vid var tid gällande versionen hittar du i timeacle-systemet under AGB (allmänna affärsvillkor). timeacle kommer att i rätt tid informera användaren och/eller företagskunden om ändringar i de allmänna affärsvillkoren. Denna information skickas till användarens/företagskundens e-postadress, som registrerats i timeacle-systemet. Kommer användaren inte med invändningar mot de nya allmänna affärsvillkoren inom sex (6) veckor efter meddelandet, gäller de ändrade allmänna affärsvillkoren som accepterade av användaren och/eller företagskunden. timeacle kommer i samband med meddelandet att informera användaren om hans rätt till invändningar. Instämmer inte användaren med ändringen förbehåller sig timeacle rätten, att säga upp avtalet av viktig anledning.

15.2 Om någon bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor är eller blir ogiltig, påverkar detta inte de övriga bestämmelsernas giltighet.

15.3 Uppfyllelseort är timeacles säte.

15.4 Laga domstol för köpmän enligt handelslagen (HGB) är timeacles säte.

15.5 Tysk rätt gäller. Internationell privaträtt och FN-köprätten, som övertagits i tysk rätt är utesluten.

(Version: 2013-09-01)